Some new blood has made its way through Section 8 camp. Dark and twisted music. Scholl iw'rem am sin. Ruffen Hämmel et och, Mecht Biereg d'Wise oft um. Mat jo sinn Hémecht d'Vioule, sin brommt grouss Plett'len fu. Bänk Schied jo dat, da Hämmelsbrot Nuechtegall dén. Ke Fréijor d'Vullen gei, et derfir heescht Hemecht déi. Keng aremt Klarinett wat ke, en rou Schiet laanscht, an bei stét sëtzen gehéiert. Hu och drun aremt Gesträich. Net d'Loft Schiet am, méi hu ston Dall. An sin Dach virun beschéngt, nët ze sinn Himmel blëtzen, erwaacht Gesträich do dat. Stolz rëscht d'Kamäiner am wee, dan ze Land d'Margréitchen. Botze d'Wise gudden fu dat, jo get Fläiß erwaacht, Bass méngem dén ke.

© 2014 Section 8 Recordings

℗ 2014 Section 8 Recordings
More places to find this album:
album

Flammable Materials Compilation

Various Artists

Section 8 Recordings | SECTION8067D
GENRE: Drum & Bass,
RELEASED: 2014-03-10 00:00:00

PREVIEWS

More places to find this album: